Středisko ekologické výchovy MRAVENEC

Se již od roku 1997 věnuje EVVO (Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta) na okrese Pelhřimov. Jsme nestátní neziskovou organizací. Ukazujeme především dětem rozmanitost a krásu přírody, její zákonitosti, pomáháme jim najít cestu k ní, k jejímu poznání i vytvoření kladného vztahu, k tolerantnímu chování k sobě, ostatním lidem a přírodě samotné. Tvoříme a realizujeme ekologické výukové programy pro děti z MŠ a ZŠ na okrese. Číst dále

Aktuality

Hrabání Přírodní rezervace Kladinský potok - 2017

Středisko ekologické výchovy MRAVENEC 17/01 ZO ČSOP Vás zve na tradiční akci Hrabání Přírodní rezervace Kladinský potok.

Hrabání Přírodní rezervace Kladinský potok - 2017

Akreditace

Těm ekocentrům ČSOP, jejichž činnost se vyznačuje určitou kvalitou je každoročně udělováno osvědčení o splnění kritérií pro akreditované ekocentrum. Ekocentra se mohou akreditovat dle šíře svého zaměření až ve 4 oblastech: ekocentrum osvětové, ekocentrum výukové, ekocentrum vzdělávací a ekocentrum poradenské.

Naše středisko splňuje podmínky akreditace již 13. rokem.

Ocenění

O nás

Středisko ekologické výchovy MRAVENEC se již od roku 1997 věnuje EVVO (Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta) na okrese Pelhřimov. Jsme nestátní neziskovou organizací. Ukazujeme především dětem rozmanitost a krásu přírody, její zákonitosti, pomáháme jim najít cestu k ní, k jejímu poznání i vytvoření kladného vztahu, k tolerantnímu chování k sobě, ostatním lidem a přírodě samotné. Tvoříme a realizujeme ekologické výukové programy pro děti z MŠ a ZŠ na okrese.

Desátým rokem při naší organizaci pracuje Klub přátel MRAVENCE, kde pracuje dětský oddíl se zájmem o ochranu přírody. Současně v klubu pracuje mládež ze středních a vysokých škol. Jak děti, tak starší mládež vedeme k účasti na osvětových akcích Den Země, putovní výstavy „Za tajemstvím lesa“, „Krmítkování“, „Medování, Den bez aut– kde se stávají lektory a učí poznávat přírodu, chovat se šetrně a udržitelně, i pomáhat při dalších dobrovolnických činnostech, ale také chovat se k přírodě, sobě a lidem ohleduplně.

Den Země je naší největší osvětovou akcí pro veřejnost pořádanou od roku 2000. V současné době se jí účastní více jak 1000 zájemců - občanů a návštěvníků Pelhřimova. Den Země probíhá v Děkanské zahradě, připravujeme na 30 stanovišť – výroba svíček, ptačí říše, pírka, poznávání rostlinné říše, poznávání a odlévání stop, poznávání zvířat, pečení placek, výroba keramiky, třídění odpadů …

Po celou dobu činnosti naší organizace pracujeme se studenty a dobrovolníky (účast na akcích Den Země, Medování, kosení luk...), pomáháme vysokoškolským studentům s přípravou bakalářských a diplomových prací. Spolupracujeme se SŠ a VŠ - praktické zkušenosti studentů.

Připravili a zrealizovali jsme naučnou stezku v Městských sadech v Pelhřimově, spolupracujeme při tvorbě strategických materiálů, místní agendě 21 a podáváme informace o ŽP.

Realizovali jsme v roce 2003 Naučnou stezku – Městské sady v Pelhřimově, ke každému tématu jsme oslovili odborné pracovníky z agentur, vědeckých institucí i krajské pracovníky. Naučná stezka Městské sady se skládá z dvanácti informačních tabulí rozmístěných v téměř 3 km okruhu. 1. Historie Městských sadů, 2. Stromy, 3. Zvířata, 4. Horniny, 5, Lesy, 6. Voda ryby, 7. Les stopy, 8. Podnebí, 9. Ptáci-budky, 10. Rostliny, 11. Významné stromy, 12. Chráněná území.

Realizovali jsme informační kampaň k programu odpadového hospodářství v Pelhřimově: EVP o odpadech a třídění na všech MŠ a ZŠ v Pelhřimově, seminář pro pedagogické pracovníky – Odpady a my, soutěž „Jak třídíme my? – kvalita třídění v třídicích hnízdech, seriál o odpadech v místních novinách, putovní výstava „Jak správně třídit odpad?“ – umístěná v kině, knihovně. Vydali jsme informační letáček o třídění – „Kam s tím?“, plakáty o třídění nápojových kartonů, bílého a barevného skla a souhrnný „Kam s tím?“, magnetickou pomůcku ke třídění – Kam s tím? Nově spolupracujeme při přípravě rozšíření sběru odpadů o bioodpady – vznik letáčku Bioodpad.

Realizovali jsme informační kampaň k ochraně ovzduší v Pelhřimově „Dýchejme zhluboka a bez rizika“: EVP o ovzduší – topení a doprava včera a dnes na MŠ a ZŠ v Pelhřimově, soutěž „Doprava a parkování v Pelhřimově“ – kde starší soutěžící již navrhovali řešení problematické dopravy a parkování – zpracovali maketky obchvatu i parkoviště a poté jsme zorganizovali kulatý stůl, kde děti z osmých a devátých tříd přednesly své náměty zástupcům Města Pelhřimov – místostarostovi a úředníkům z odboru dopravy a životního prostředí a oni na ně mohli ihned reagovat. Publikovali jsme seriál o ovzduší v místních novinách výstava sestavená z dětských prací „„Doprava a parkování v Pelhřimově. Vydali jsme informační letáček– „Čím se topí u nás doma?“ a novou publikaci „Výlety pěšky, na kole či vlakem, aneb auto nechme v garáži.“

Vydáváme informační materiály o ochraně přírody a krajiny – Ekologická výchova, Krmítkování, Budkování, Naučná stezka – Městské sady, Naučná stezka – Křemešník, Pracovní listy k naučné stezce – Městské sady, Medování, publikaci Památné stromy a publikaci Zvláště chráněná území, Výlety pěšky, na kole či vlakem, aneb auto nechme v garáži, pohledy památných stromů, zvířat i rostlin Pelhřimovska. Nově náš nápad jak může chránit přírodu každý – „Střih“ na ptačí budku ve skutečné velikosti – s podrobným návodem.

Zabýváme se také praktickou ochranou přírody, již od roku 2002 se účastníme projektu „Podpora hnízdních možností zpěvného ptactva v lesích“ v rámci kterého vyvěšujeme nové budky a evidujeme starší. Vyvěsili jsme více než 1600 a vyčistili více než 4 500.

Od roku 2006 se věnujeme ve větším měřítku také ručním kosením luk na zvláště chráněných územích. V současnosti pečujeme o PR Nový rybník, PR Hrachoviště a PR Kladinský potok a PR Proseč-Obořiště a nově o PR Čermákovy louky.